Ekonomiskt stöd

tandlakargruppen-sodermalm-divider

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till dig som är vårdgivare.

Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Referenspriset fastställs av staten. Men du är inte bunden av referenspriset utan kan ta ut ett pris som är högre eller lägre. Tar du ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ersättning till patienten som motsvarar referenspriset. Tar du ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter ditt faktiska pris.

När du rapporterar in priset för en utförd åtgärd till Försäkringskassan ska ditt pris för åtgärden anges. Om du ger rabatt till en patient är det priset efter att rabatten dragits av som ska rapporteras in till Försäkringskassan. Om rabatten avser en behandling som omfattar flera åtgärder, ska rabatten fördelas per åtgärd så att du efter prissänkningarna rapporterar in det faktiska priset för varje åtgärd. Har patienten inte haft någon kostnad alls för sin behandling ska priset rapporteras med noll (0) kronor.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

Sedan får patienten ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.
Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar räknas upp när den första ersättningsberättigande åtgärden blivit utförd. Efter det räknas alla åtgärder som görs på en patient under ett år in i högkostnadsskyddet.

Eftersom patienten får ersättning för 85 procent av den del av det sammanlagda referenspriset som överstiger 15 000 kronor kan det ibland vara fördelaktigt att börja en ny period i högkostnads­skyddet innan den förra är slut. På så sätt kan man genom att låta göra fler dyra åtgärder under samma period komma upp i kostnader som överstiger 15 000 kronor. Därmed behöver patienten betala en mindre del av kostnaderna själv.

Om en patient väljer att påbörja en ny ersättningsperiod innan den pågående har löpt ut ska du rapportera detta till Försäkringskassan i samband med att den första tandvårdsåtgärden som ska ingå i den nya ersättningsperioden rapporteras in.

Tandvårdsbidrag

Om patienten väljer att använda det allmänna eller det särskilda tandvårdsbidraget för att betala en del av kostnaden för en behandling dras bidraget av vid beräkningen av eventuell ersättning från högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskydd och abonnemangstandvård

Om patienten har ett abonnemangsavtal kan hon inte få ersättning från högkostnadsskyddet för tandvård som ingår i abonnemangsavtalet. Det gäller även om patienten går till en annan tandläkare än den som hon har ingått abonnemangsavtalet med.

Utbytesåtgärder

Grundregeln för ersättning från det statliga tandvårdsstödet är att för varje diagnos eller tillstånd finns en eller flera ersättningsberättigande åtgärder. I vissa fall är det dock tillåtet att byta ut en ersättningsberättigande åtgärd mot en annan.